Ämnesbetyg istället för kursbetyg i gymnasieskolan?

Dagens system med kursbetyg innebär att betyg på en enskild kurs, som ibland sätts redan under första terminen, finns kvar i examensbeviset oavsett hur eleven utvecklas därefter i ämnet. Den första kursen räknas in i det slutliga betyget på samma sätt som högre kurser i samma ämne.


Kursbetygen innebär flera brister för både elever och lärare, menar regeringen. Man anser att betygen skulle vara mer rättvisande och sporra till ett ökat lärande om man istället använde sig av ämnesbetyg – och att detta på ett bättre sätt skulle reflektera elevernas faktiska kunskaper när man går ut gymnasiet. Tanken är att man som elev får mer tid att utvecklas samtidigt som lärarna kan lägga mindre tid på den mycket tidskrävande betygssättningen.

– Dagens betygssystem fokuserar på elevernas misslyckanden. En svag prestation i en del av ett ämne kan inte vägas upp av en bättre prestation i andra delar, och ett tidigt misslyckande i gymnasieskolan riskerar att följa med hela livet. Det leder till att elever tappar sugen och slutar kämpa, att elever blir stressade i onödan och det leder till orättvisa betyg. Därför ser vi nu över systemet så att lärare ska kunna sätta betyg utifrån en mer långsiktig och sammanvägd bild av elevens kunskap, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Den betygsutredning som nu sjösätts har bland annat till uppdrag att föreslå hur ämnesbetyg kan utformas för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och hur elevernas kunskapsutveckling kan dokumenteras när de inte når ett godkänt betyg.

Utredningen ska redovisa sina förslag senaste den 30 november 2019. Till utredare utses Jörgen Tholin, prorektor vid Högskolan i Borås och tidigare utredare för Tillträdesutredningen.

 

Nyheten är ursprungligen publicerad i Karnov Kommun – Skola och utbildning i juni 2018